บริการทางด้านกฎหมาย

งานให้คำปรึกษาบริหารและงานด้านกฎหมาย

– ตรวจสอบให้คำแนะนำ จัดวางกฎระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้แล้ว และ/หรือ จัดการขึ้นใหม่ รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดทำนิติกรรมสัญญา ว่าจ้างต่างๆ ด้วยทีมงานบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญกว่า 26 ปี
– ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ ตลอดจนต่อสู้คดีในกรณีที่ถูกฟ้องร้องว่าความและดำเนินคดี
– ด้านกฎหมายธุรกิจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์วางระบบและร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งให้ บริการทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท
– ด้านอรรถคดี รับดำเนินคดี ว่าความ แก้ต่างและให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภททั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตาม คำพิพากษา หรือคำสั่งของศาล
– การบังคับคดี การติดตามทวงถามเจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้โดยไม่ต้องดำเนินคดี การสืบหาตัวของลูกหนี้ การสืบหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สิน อื่นๆ ของลูกหนี้ ติดตามสืบจับตัวลูกหนี้ หรือจำเลยในคดีอาญา ดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลและกฎหมาย เช่น การยึด และอายัดทรัพย์สิน การขายทอดตลาดและรับเงินจากการขายทอดตลาด เป็นต้น
– ด้านอื่นๆ จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
– บริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart