ธุรกิจลงทุนบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ทางบริษัทได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามความ ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 แล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 (ทะเบียนเลขที่ 10590097) เพื่อทำธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ครบทุกรูปแบบ ทางบริษัทติดตามทวงถามหนี้โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 อย่างเคร่งครัด และบริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญและคำนึงถึงชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง เป็นหลักในการดำเนินงาน โดยบริษัทได้ลงทุนยื่นประมูลกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทหนี้สินเชื่อเช่าซื้อจากสถาบันการเงินมาบริหารอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าของเรา

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart